ســــــفــــــرها

 

 

 


 

Design By
اساس نامه صندوق

شماره :68600 

تاريخ :3/2/1362

جمهوري اسلامي ايران

نخست وزير

تصويب‌نامه هيأت وزيران

 

 

بسمه‌تعالي

وزارت آموزش وپرورش

 

هيأت وزيران در جلسه مورخ 21/1/1362 بنا به پيشنهاد شماره 1/22424/ت ع مورخ 4/11/1361 وزارت آموزش و پرورش و به استناد ماده 19 قانون الحاق 2 ماده به قانون اجازه تأسيس دانشسراهاي مقدماتي آيين‌نامه نحوه پرداخت وام ضروري به مستخدمين وزارت آموزش و پرورش را به شرح زير تصويب نمودند.

ماده يك :  به منظور پرداخت وام ضروري به مستخدمين وزارت آموزش و پرورش، صندوق وام ضروري كاركنان وزارت آموزش و پرورش كه در اين آيين‌نامه به اختصار صندوق ناميده مي‌شود در تهران تشكيل مي‌گردد و مي‌تواند در حوزه وزارتي، ادارات كل استان‌ها و مناطق و نواحي شعبي ايجاد نمايد.

ماده دو :  صندوق مركزي داراي هيأت مديره‌اي به شرح زير مي‌باشد.

الف) نماينده تام‌الاختيار وزير آموزش و پرورش

ب) معاونت امور اداري ومالي وزارت آموزش و پرورش

ج) ذيحساب و مدير كل امور مالي وزارت آموزش و پرورش

د) مدير كل امور اداري و تعاون وزارت آموزش و پرورش

ه‍( رئيس اداره امور تعاون و رفاه و كاركنان وزارت آموزش و پرورش

تبصره يك: رئيس هيأت مديره صندوق معاونت اداري و مالي، خزانه‌دار صندوق، ذيحساب و مدير كل امور مالي و مدير عامل صندوق رئيس اداره امور تعاون و رفاه كاركنان خواهند بود.

تبصره دو: نظارت به انجام امور مالي صندوق مركزي به عهده رئيس هيأت مديره و خزانه‌دار و مدير عامل صندوق مي‌باشد و كليه اسناد مالي با امضاء مشترك آنان خواهد بود.

ماده سه :  وظايف هيأت مديره صندوق مركزي عبارتست از:

الف) تعيين شرايط و ضوابط و نحوه پرداخت وام و مدت باز پرداخت و حداكثر ميزان وام اعطايي

ب) اتخاذ تصميم در مورد ايجاد و انحلال شعب صندوق در مناطق كشور.

ج) اتخاذ تصميم در مورد نحوه توزيع كمك‌هاي رفاهي به شعب صندوق و عنداللزوم، پرداخت وام به آن‌ها.

د) نظارت عاليه بر حسن اداره صندوق و صدور دستورالعمل‌هاي اجرايي در چارچوب آيين‌نامه.

ه‍( تعيين بازرس و حسابرس صندوق مركزي و شعب و عنداللزوم تعيين و اعزام بازرس به منظور رسيدگي به نحوه عملكرد شعب صندوق.

و) رسيدگي و تصويب ترازنامه صندوق مركزي و شعب آن.

ز) اتخاذ تصميم در زمينه مشكلات و مسائل شعب صندوق و ساير مسائل مطروحه عنداللزوم.

ح) انتخاب بانك عامل از ميان بانك‌هاي دولتي در صورت نبودن شعبه بانك ملي ايران در محل و عقد قراردادهاي لازم به منظور انجام امور بانكي.

تبصره: مصوبات هيأت مديره صندوق مركزي با راي اكثريت اعضاء هيأت مديره قابل اجرا است

ماده چهار :  منابع مالي صندوق مركزي از محل‌هاي زير تأمين مي‌گردد

الف) قرض‌الحسنه پرداختي كاركنان به صندوق

ب) كمك‌هاي رفاهي دولت و وجوه باز پرداختي از وام‌ها.

ج) كمك‌هاي اهدايي وام گيرندگان و قبول كمك از مؤسسات و افراد خير (حقيقي و حقوقي) يا منابع ديگر.

ماده پنج :  اعتبارات اختصاصي صندوق مركزي و همچنين وجوه حاصل از ساير منابع در صندوق با امضاء رئيس هيأت مديره، خزانه‌دار و مدير عامل صندوق در حساب مخصوص تحت عنوان حساب صندوق وام ضروري در شعب بانك ملي ايران افتتاح، وجوه ياد شده به حساب مذكور واريز و توزيع اعتبارات (كمك‌ها) از حساب مزبور پرداخت مي‌شود.

ماده 6شش :  شعب صندوق در حوزه وزارتي و ادارات كل يا مناطق و يا نواحي به ترتيب زير تشكيل و احكام هيأت مديره شعب صندوق از طرف هيأت مديره مركزي صندوق صادر خواهد شد.

الف) هيأت مديره صندوق حوزه وزارتي مركب از اشخاص زير خواهد بود

1. نماينده معاونت مالي و اداري به عنوان رئيس هيأت مدير صندوق حوزه وزارتي.

2. رئيس اداره امور تعاون و رفاه كاركنان به عنوان مدير عامل صندوق حوزه وزارتي.

3. ذيحساب و مدير كل امور مالي

4. نمايندگان منتخب كاركنان حوزه وزارتي جمعاً 4 نفر

 

ب) انجام امور صندوق در هر يك از ادارات كل در مراكز استان‌ها يا مناطق يا نواحي زير نظر هيأتي مركب از هفت نفر به نام هيأت مديره صندوق استان يا منطقه يا ناحيه خواهد بود كه به شرح زير انتخاب مي‌شوند.

1. مدير كل يا رئيس اداره بر حسب مورد به عنوان (رئيس هيأت مديره) صندوق.

2. رئيس يا مسئول رفاه معلم به عنوان (مدير عامل) صندوق.

3. رئيس يا مسئول حسابداري اداره به عنوان (خزانه‌دار) صندوق.

4. نمايندگان منتخب هر يك از مقاطع تحصيلي (ابتداي دو نفر، راهنمايي يك نفر، متوسط و هنرستان و مراكز تربيت معلم يك نفر)

ماده 7) وظايف هيأت مديره شعب صندوق به شرح زير مي‌باشد.

الف) اجراي تصميمات هيأت مديره صندوق مركزي.

ب) قبول هدايا يا ووجوه قرض‌الحسنه.

ج) قبول درخواست وام و تصويب آن با توجه به بند الف ماده 3 و بر اساس نياز و اولويت افراد.

د) نظارت در عمليات صندوق و رسيدگي به حساب‌ها تهيه و تأييد و تسليم ترازنامه سالانه به هيأت مديره صندوق مركزي جهت تصويب.

ه‍( باز پرداخت وجوه قرض‌الحسنه افراد.

ماده 8) هر يك از شعب صندوق مكلف است در بانك ملي محل حسابي تحت عنوان صندوق وام ضروري فرهنگيان افتتاح و كليه وجوه مربوطه بايد به حساب مذكور واريز گردد دو برداشت از آن با امضاء مشترك رئيس هيأت مديره، مدير عامل و خزانه‌دار صندوق شعبه مربوطه مقدور خواهد بود.

ماده 9) بنا به پيشنهاد مدير كل آموزش و پرورش استان و صدور حكم هيأت مديره صندوق مركزي براي هر يك از شعب صندوق يك نفر بازرس به مدت يك سال انتخاب مي‌گردد.

تبصره: بازرس صندوق وام ضروري كاركنان حوزه وزارتي مستقيماً از طرف هيأت مديره صندوق مركزي به مدت يك سال تعيين خواهد شد.

ماده 10) تصميمات هيأت مديره شعب صندوق در حدود مقررات مربوطه با راي اكثريت اعضاء قابل اجرا مي‌باشد.

ماده 11) اداره امور تعاون و رفاه كاركنان در حوزه وزارتي و مسئولين رفاه معلم در ادارات كل و مناطق و نواحي مؤظفند پس از تصويب وام از طرف هيأت مديره صندوق نسبت به اخذ

ضمانت‌نامه از متقاضي با معرفي يك نفر از كاركنان رسمي و شاغل وزارت آموزش و پرورش به عنوان ضامن و تأييد واحد پرداخت كننده حقوق نسبت به پرداخت وجه وام اقدام نمايند.

ماده 12) ادارات حسابداري يا مسئولان پرداخت حقوق مستخدمين موظفند اقساط بدهي مستخم را از بابت اصل وام دريافتي در سررسيدهاي مقرر از حقوق و مزاياي ماهيانه اعم از حقوق اشتغال،

بازنشستگي و يا غيره كسر و ظرف مدت پنج روز به حساب صندوق واريزو رسيد آن را بر حسب مورد به اداره امور تعاون و رفاه يا دايره رفاه معلم اداره آموزش و پرورش محل جهت كنترل و پيگيري و ثبت در دفاتر مربوطه تسليم نمايند.

تبصره: در صورت انتقال مستخدم ادارات آموزش و پرورش مربوطه موظفند ميزان بدهي و مبلغ اقساط مستخدم را در برگ گواهي حقوق وي قدي نمايند ومسئول پرداخت حقوق محل خدمت جديد مستخدم موظف است نسبت به كسر باقي‌مانده اقساط بدهي در سررسيدهاي مقرر اقدام و وجوه دريافتي را حداكثر تا پنج روز پس از پرداخت حقوق مستخدم به حساب صندوق وام ضروري محل خدمت سابق مستخدم واريز و رسيد آن را براي اداره آموزش و پرورش مربوطه ارسال نمايند.

ماده 13) هيأت مديره شعب صندوق موظفند تا پايان فروردين ماه سال بعد حساب عملكرد صندوق خود را كه وسيله اداره تعاون و رفاه معلم و واحد مالي تنظيم شده و به امضاء بازرس مربوطه رسيده پس از بررسي و تأييد براي تصويب نهايي به صندوق مركزي گزارش نمايند.

ماده 14) اداره امور تعاون و رفاه كاركنان و اداره كل امور مالي و ذيحسابي مشتركاً موظفند حداكثر تا آخر خرداد ماه سال بعد حساب عملكرد صندوق وام ضروري مركزي و حساب‌هاي رسيده از شعب را تنظيم و براي رسيدگي به بازرس و حسابرسي منتخب هيأت مديره مركزي تسليم نمايند و آنان نيز مكلفند حساب عملكرد سالانه را ظرف مدت يك ماه رسيدگي و نظرات خود را جهت تصويب نهايي به هيأت مديره صندوق مركزي گزارش نمايند.

ماده 15) منابع صندوق منحصراً براي پرداخت وام ضروري به ترتيب مقرر در اين آيين‌نامه و باز پرداخت وجوه قرض‌الحسنه و هزينه‌هاي بانكي مربوطه قابل مصرف است.

ماده 16) چنانچه بنا به تصويب هيأت مديره و يا تشخيص بازرس ادامه فعاليت صندوق مربوطه مطلوب و ميسر نباشد مراتب بايدوسيله هيأت مديره يا بازرس طي گزارش توجيهي به صندوق مركزي اعلام گردد.

اتخاذ تصميم در مورد انحلال و با ادامه كار صندوق با هيأت مديره مركزي خواهد بود.

تبصره: در صورت انحلال صندوق نحوه رسيدگي به حساب ها، پرداخت تعهدات و وصول مطالبات و تصفيه حساب صندوق به عهده هيأت تصفيه كه از طرف هيأت مديره مركزي انتخاب مي‌شود خواهد بود.

 

 

نخست وزير

مهندس ميرحسين موسوي

صندوق تعاون و رفاه

صندوق وام ضروري فرهنگيان ( نـــاحيه 5 )وتعاون ورفاه
برای ورود کلیک نمایید

ویلا سرای چادگان (فرهنگیان)
تعاونی چند منظوره فرهنگیان

صندوق ذخيره فرهنگيان

Copyright 1388  Tavon5.com All right Reserved
اداره آموزش وپرورش ناحیه 5 اصفهان