ســــــفــــــرها

 

 

 


 

Design By
بخش نامه ها
شرايط دریافت وام ضروري تعاون سال 93
تاریخ: چهارشنبه 12 مهر 1391    بازدید:20397

پس از حمد خدا و با درود وصلوات برمحمد وآل محمد وبا احترام، بدينوسيله شرايط ومصوبات هيئت مديره صندوق وام ضروري تعاون به شرح زير اعلام مي گردد مقتضي است مفاد بخشنامه به نحو شايسته و مطلوب به رويت واطلاع كليه همكاران رسانده شود .

الف :شرايط دريافت وام

3- جهت دريافت وام نيا ز به ضامن ؛چك؛ سفته وحتي مراجعه حضوري به اداره نمي باشد و اعضا ي محترم صندوق درصورت داشتن شرايط مي توانند ازطريق سايت اينترنتي كارشناسي تعاون به آدرس www.tavon5.comنسبت به ثبت نام وام اقدام نموده و مبلغ وام درخواستي حداكثر تا بيست وپنجم همان ماه به حساب حقوقي آنها واريز خواهد شد ضمنا همكاراني كه توان بازپرداخت اقساط وام را نداشته باشند وام ثبت نامي آنها حذف خواهد شد .

4- اقساط وام 10 الي 40 ماهه مي باشد كه هنگام ثبت وام توسط شخص متقاضي تعيين گرديده و تا پايان تسويه وام قابل تغيير نمي باشد.

5- درصورت انتقالي ؛ ترك خدمت ؛ مرخصي بدون حقوق و ياهرگونه قطع ارتباط با سيستم حقوق ناحيه مي بايست مانده وام دريافتي تسويه حساب و پرداخت شود.

6-  دريافت پس انداز ؛انجام تهاترو تسويه حساب اقساط وام به صورت واريز نقدي مقدور نمي باشد.( به جز مواردي كه دربند 5 ذكر شده(

7- درصورت دريافت وام چنانچه پاره سهم پس انداز كمتر ازنیم درصد وام دريافتي با شد به صورت اتوماتيك درسيستم ؛ مبلغ پاره سهم تبديل به نیم  درصد وام مي شود). مثال اگر پاره سهم عضوي ماهيانه 250000 ريال باشد و وام دريافتي وي 60000000ريال مبلغ پاره سهم پس اندازماهيانه300000 ريال می شود.)

8- تاريخ و زمان ثبت وام براي متقاضيان واجد شرايط روز ششم هرماه ساعت 18 شروع و حداكثر تازمان بودن  وجودي و اعتبار درصندوق وام تعاون ادامه دارد.

ب(مصوبات آخرين جلسه هيئت مديره

1-  مبلغ وام 3 برابرموجودي و تا سقف  000/000/100ریال با شرایط زیر اعلام می گردد.

2- دوره انتظاربرای ثبت نام 3ماه می باشد .که همکاران بعد ازعضویت ویا پرداخت آخرین قسط وام می بایست این دوره انتظار را طی  وبعد از آن درصورت نیاز اقدام به درخواست وام نمایند .

3- حداقل پاره سهم ماهيانه مبلغ  250000ريال و حداکثر 1000000ریال می باشد .

صندوق تعاون و رفاه

صندوق وام ضروري فرهنگيان ( نـــاحيه 5 )وتعاون ورفاه
برای ورود کلیک نمایید

ویلا سرای چادگان (فرهنگیان)
تعاونی چند منظوره فرهنگیان

صندوق ذخيره فرهنگيان

Copyright 1388  Tavon5.com All right Reserved
اداره آموزش وپرورش ناحیه 5 اصفهان