ســــــفــــــرها

 

 

 


 

Design By
اخبار
شرایط دريافت وام ضروري
شرايط دريافت وام ضروري طبق آخرين مصوبه هيئت مديره
تاریخ: پنج شنبه 4 تیر 1388    بازدید:32477

1- پرداخت وام تا3برابرموجودي تاسقف 70000000ريال

2-عدم درخواست موجودي پس اندازتا بازپرداخت آخرين قسط وام

3- عدم تهاتروبازپرداخت اقساط وام ازموجودي پس انداز

4- كسريك درصد كارمزداز مبلغ كل وام

5- درصورتي كه پاره سهم ماهيانه كمترازيك درصدوام باشدبه صورت سيستمي پاره سهم معادل يك درصد وام محاسبه وافزايش مي يابد.

6- تسويه مانده بدهي وام درصورت انتقال ؛ درخواست مرخصي بدون حقوق و ....

7- کارشناسی تعاون اختیارتائید ؛ کاهش ویارد وام مورد تقاضا با  توجه به توان بازپرداخت اقساط وام درخواستی از طریق سیستم حقوق را دارد.

صندوق تعاون و رفاه

صندوق وام ضروري فرهنگيان ( نـــاحيه 5 )وتعاون ورفاه
برای ورود کلیک نمایید

ویلا سرای چادگان (فرهنگیان)
تعاونی چند منظوره فرهنگیان

صندوق ذخيره فرهنگيان

Copyright 1388  Tavon5.com All right Reserved
اداره آموزش وپرورش ناحیه 5 اصفهان